Дешифратори

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Вивчення цифрових пристроїв комбінаційного типу на основі інтегральних мікросхем ТТЛ середнього ступеня інтеграції

Мета роботи: Вивчення принципу роботи і експериментальне дослідження таблиць істинності дешифраторів та демультиплексорів на основі МС ТТЛ.

Короткі теоретичні відомості

Дешифратори

Повний двійковий дешифратор або декодер (від англ. decoder) – це операційний вузол комбінаційного типу, що перетворює n-розрядний двійковий позиційний код X=xn-1, …, x2, x1, x0 у m-розрядний унітарний код (m=2n). Це означає, що на довільному наборі вхідних змінних рівень логічної одиниці з’являється тільки на одному з виходів, при логічних нулях на інших m-1 виходах (або навпаки, якщо дешифратор має не прямі, а інвертовані виходи).

Дешифратори найчастіше застосовуються в пристроях управління для дешифрації операцій перетворення кодів і мікрокоманд в управляючі сигнали, в запам’ятовуючих пристроях для вибору комірок пам’яті при запису або зчитуванні інформації.

Для випадку двовходового дешифратора (n=2, m=22=4) його таблиця істинності буде мати наступний вигляд (табл 1.1).

Таблиця 1.1. Таблиця істинності двовходового повного двійкового нестробуємого дешифратора

Входи Виходи
x1 x0 y3 y2 y1 y0

У відповідності до таблиці істинності такого дешифратора можливо зробити висновок, що при двох інформаційних виводах x1, x0 і чотирьох виходах y3, y2, y1, y0, рівняння переходів для кожного з yi виходів буде мати вигляд:

(1)

При такій системі позначень індексі i для системи вхідних сигналів yi буде десятковим еквівалентом заданого на вході двійкового коду X. Наприклад, для i=2 десятковий еквівалент визначається за системою рівнянь (1) наступним чином:

(2)

По наявності у структурі дешифратора входу синхронізації C, розрізняють стробуємі і нестробуємі (синхронізовані і асинхронні) двійкові дешифратори.

У відповідності до системи рівнянь переходу (1) для двовходового повного двійкового дешифратора на рис.1 представлена відповідна функціональна схема дешифратора (а), його умовне графічне позначення для стробуємого (в) і нестробуємого (б) виконання.

На схемі рис.1.а інвертори DD1, DD2, DD3, DD4 називають адресними інверторами або адресними формувачами. Вони призначаються для того, щоб кожний із входів (x0, x1) представляв собою одиничне навантаження. Якщо до цієї схеми добавити додатковий стробуючий вхід C (вхід синхронізації, зображено пунктиром на рис.1), то отримаємо схему синхронізованого дешифратора, який при C=1 буде відпрацьовувати таблицю істинності, а при C=0, на всіх виходах yi=0.Відповідне рівняння переходів для стробуємого дешифратора буде мати вигляд:

(3)

Слід відмітити, що по входу C також ставлять інвертор, аналогічний DD1-DD4, але на схемі рис.1.а цей інвертор для спрощення не зображений. Пряма реалізація системи рівнянь (4.3.а) і (4.3.б) приводить до структури, що зображена на рис.1.а і яка назвивається одноступеневим (лінійним дешифратором).Рис.1. Функціональна схема дешифратора (“2”®”4”) (а), його умовні графічні позначення для стробуємого (в) і нестробуємого (б) виконання

Для побудови багаторозрядних дешифраторів застосовують принцип каскадного з’єднання дешифраторів меншої розрядності. На рис.2 приведена схема побудови чотирьохступеневого (n=4) стробуємого дешифратора на базі дворозрядних стробуємих дешифраторів.


Рис.2. Схема чотирьохрозрядного стробуємого дешифоратора (“4®16”), побудованого на базі дворозрядних дешифраторів за принципом каскадування.


6083099169871555.html
6083148086572027.html
    PR.RU™